یک میلیارد یورو کمک عاجل به افغانستان | نان همسایه های افغانستان باز در روغن تر شد

یک میلیارد یورو کمک عاجل به افغانستان | نان همسایه های افغانستان باز در روغن تر شد