شماری از اعضای دولت غنی ادامه کار دولت افغانستان را در خارج اعلام کردند

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *