خروج نظامی امریکا از افغانستان با فیر های شادیانه طالبان

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *