آغاز تحقیفات “سیگار” در مورد 54 میلیون دالر?? به همرای دو خبر خوش از افغانستان در گزارش #نذیره_کریمی

اداره "سیگار" در نظر دارد تا در مورد ادعای خارج نمودن 54 میلیون دالر توسط اشرف غنی و اطرافیان اش تحقیقات نماید. شرح بیشتر این موضوع با خبر آغاز به کار نمودن اداره پاسپورت و آمدن کارمندان زن این اداره با یونیفورم های نظامی شان را در این گزارش نذیره کریمی از مقر قصر سفید بیننده باشید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *