گزارش تجلیل از هفته شهید در امریکا – ویدیو

این مطلب را با دوستان تان شریک سازید

گزارش مفصل محفل گرامی داشت از هفته شهید در سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *