ساختن پل در ‘خوست’ بدون دخالت دولت افغانستان

این مطلب را با دوستان تان شریک سازید

در سومین گزارش ویژه از “خوست”، امروز کمی از شهر خوست قدم بیرون تر می گذاریم. درغیاب دولت و نبود زیرساخت مناسب، یکی از اهالی خوست در چند کیلومتری مرکز ولایت پلی ساخته که روزانه سفر هزارها نفر را کوتاه تر می کند. اما این طور که حسیب عمار در گزارش خود می گوید، عابران نمی توانند بدون پرداخت پول از این پل بگذرند .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *