ساختن پل در ‘خوست’ بدون دخالت دولت افغانستان

این مطلب را با دوستان تان شریک سازید

یکی از اهالی خوست در چند کیلومتری مرکز ولایت پلی ساخته که روزانه سفر هزارها نفر را کوتاه تر می کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *