دیدبان شفافیت افغانستان: فساد در نهادهای امنیتی ‘خطر اصلی’ است

این مطلب را با دوستان تان شریک سازید

یک نهاد تحقیقاتی در افغانستان فساد در نهادهای امنیتی را خطر اصلی دانسته و نسبت به تاثیر آن بر کاهش کمک‌های جهانی به این نهادها ابراز نگرانی کرده است. دیدبان شفافیت در آستانه کنفرانس بروکسل این نگرانی را مطرح کرده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *