تماس با ما

شبکه رادیو تلویزیون بانو به تمامی نظریات، پیشنهادات و انتقادات شما ارج میگذارد، جهت ارتباط با ما میتوانید از این فارم استفاده نمائید یا هم برای ما ایمیل بفرستید:

دفتر مرکزی شبکه رادیو تلویزیون بانو:
شهر نو، کابل – افغانستان

https://goo.gl/maps/BtmkUo2nQhvVk4o49

شماره های تماس:
+93 705000080

ایمیل آدرس:
info@baano.tv