افغانستان: با ۶ درخواست‌ مشخص به کنفرانس سران ناتو می‌رویم

این مطلب را با دوستان تان شریک سازید

مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری افغانستان گفته که این کشور با درخواست‌های مشخصی برای تقویت و تجهیز نیروهای دفاعی و امنیتی ای کشور به کنفرانس سران ناتو در ورشو خواهد رفت.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *